Sandnes rådhus

1 sandnes

 

NYTT RÅDHUS I SANDNES

 

Rådhuset til en kommune er et viktig bygg både politisk og sosialt. Sandnes rådhus vil være strategisk plassert i Sandnes sentrum, mellom eksisterende sentrum og Havneparken – den nye bydelen som planlegges i havna. Det stilles store krav til å få en ny bydel til å fungere. For å leve opp til potensialet må det grundig planlegges, utføres godt med materialitet, og ikke minst med god gjennomføringsevne. På den måten blir området dynamisk, fleksibelt og attraktivt. Det nye rådhuset i Sandnes skal framstå som et betydningsfullt bygg som på en positiv måte gir uttrykk for kommunens og fellesskapets verdier.

 

Sandnes’ sentrum i dag er trukket vekk fra sjøen, men med den nye transformasjonsplanen skal man tilbake til tidligere tider, da sjøen var selve årsaken til at Sandnes ble grunnlagt nettopp her.

 

MÅL MED PROSJEKTET

  • Det nye rådhuset skal være en gave til folket, ikke bare til de som jobber i kommunen.
  • Bygget fungerer som et offentlig bygg, det er åpent for folket, det skal gi ly og trygghet og folket skal føle seg hjemme i rådhuset.
  • Nytt bygg skal være et markert bygg av høy kvalitet.
  • Kjente og rasjonelle byggetekniske løsninger/konstruksjonsmoduler.
  • Bygget skal tilføre de som bruker bygget og området nye kvaliteter og opplevelser.
  • Høy fleksibilitet.
  • Være lyst og gi gode arbeidssituasjoner.

 

Byplanmessig har vi vektlagt følgende:

– Åpen holdning mot havna og sjøen!

– Fasaden skal gi klar holdning mot Elvegata, men gir tydelig invitasjon til inngangspartiet.

– Den åpne passasjen gjennom bygget skal gi åpenhet og invitere folk inn i bygget, også ved hjelp av uteservering mot sjøen i sør.

 

Vår ambisjon er å skape en situasjon som med sine arkitektoniske kvaliteter knytter eksisterende bysentrum til den nye havnebydelen, et anlegg som inviterer innbyggerne inn til seg, et anlegg som knytter sjøen til byen. Vi ønsker å gi noe til byen med vårt prosjekt. Et åpent og innbydende rådhus, med lav terskel for byens innbyggere å besøke.

 

PROSESS

Underveis i prosessen har vi utforsket ulike løsninger. Alt fra full utnytting, til skrå tak med mulighet for å gå på takene. Vi har sett på muligheter for åpne plasser mot Elvegata og mot nord. Vi har vurdert offentlig plass under bygget. Vi har forsøkt å tegne rasjonelle blokker, med smale glipper mellom. Resultatet har blitt en symbiose av disse.

 

Utgangspunktet for det bygget vi sitter igjen med er en massiv blokk som dekker hele tomta i full høyde, men hvor vi har tatt ut flere ”biter” av massen. Disse bitene har blitt vertikale ”sansehager” til bygget, de gir lys langt inn i bygget og utsikt ut til byen og sjøen. Bygningsmassen har dermed fått et dynamisk uttrykk, og massen av volumet er begrensa. Den største biten danner hovedinngangen.

 

Det er også tatt ut ”biter” vertikalt i bygget, et atrium med overlys. Dette atriet sees fra plassen utenfor og ønsker publikum velkommen. Innenfra gjør det situasjonen lett å lese, som et kommunikasjonspunkt. Ved å velge et innvendig atrium istedenfor å bygge flere kontorlameller reduseres byggets ytterareal betraktelig og gir et betydelig bedre miljøregnskap.

 

Dette bygget vil bli bindeleddet mellom den eksisterende byen og framtidens Sandnes. Sandnes er i rask utvikling og kommer til å oppleve stor transformasjon i tida framover, derfor er det viktig at det nye rådhuset blir som et bindeledd mellom dagens og framtidens by, samfunnets historie og framtid, og for å binde sammen gammel og ny arkitektur.

 

KONKRETE PUNKTER

– Det kan bygges opptil 11.000m2 på tomta, vi tangerer dette for å tilfredsstille behovene i romprogrammet (som er 11.284m2)

– Det er lagt noen føringer for høyder og utforming på byggene som vi mener å være innenfor. Bygget vårt har fire etasjer. Gesims ligger på 16m og fasaden er differensiert i ulike materialer hvor noen felter er trukket inn. Vi har vært bevisste på at bygget ikke skal fremstå som massivt med store like veggflater.

 

PLANENE

Planene er rasjonelle, fleksible og gir mulighet for endring. Avdelinger kan lukkes og endres etter ønske.

 

Hovedetasjen

Første etasje kan etter kontortid fungere til offentlige funksjoner. Kantine, møterom og konferansesaler har fleksible løsninger. Etasjen er transparent delvis for å trekke folket til seg heller enn å støte det fra seg. Atriet er selve nerven i bygget som distribusjonsområde og sirkulasjonsområde. Det gir et lysbad til alle etasjer og danner den offentlige passasjen.

Det finnes mange mulige løsninger for kantine/ møteromsavdeling/ konferanseavdeling. Kantina er nå planlagt i det sørøstre hjørnet, for å gi best mulig solforhold på dagen. Den er også henvendt mot sjøen og havna. Det legges til rette for å slippe til lokalbefolkninga. Eventuelt kan det med ett kjøkken være en kantine for rådhusets ansatte på den ene sida og på andre sida, mot sjøen, være et offentlig serveringssted. Møterom og konferansesaler kan brukes sammen med kjøkken for servering. Ikke minst er nærheten mellom møterom og kantine viktig ved store arrangement, hvor det ønskes bord med servering utenfor møterom.

I møteroms- og konferanseavdelinga kan flere rom slås sammen hvis ønskelig.

 

Kontoretasjene

Det kan etableres interne trapper mellom etasjene for å skape ulike løsninger. Kontorplassene er forsøkt plassert langs yttervegg eller slik at alle får direkte utsikt. I øverste etasje har vi i tillegg en ”loftshage” for å gi flere kontor med direkte dagslys.

 

I tillegg til hovedtrappa i atriet trengs tre trapper for å tilfredsstille byggets distribusjonskrav og brannkrav. Disse gis en plassering slik at de enkelt kan få direkte utgang i hovedetasjen. Fellesområdet kan organiseres slik at nesten hele første etasje er offentlig, eller det kan stenges rett innenfor inngangene. Det er også tre våtromskjerner. Til sammen vil disse kjernene stive av bygget og hjelpe distribusjonen av ventilasjon, vann, avløp og elektrisk.

 

Det kan med fordel være flere kontorlandskap og færre cellekontor, gjerne med flere interne trapper mellom etasjene for å binde sammen avdelinger.

 

MILJØ

Det settes høyere krav til fremtidens kontormiljø, materialenes kvaliteter. Mange av kvalitetene må tas hensyn til tidlig i prosjekteringsfasen for å kunne iverksettes.

Materialer – miljøvennlige – lavkarbonbetong, resirkulerte materialer. Murstein på uteområdet og slipt betong inne. Det er vedlikeholdsfritt og gir en varm overflate. Vegger kles med fibergips for å unngå skader. Bygget har mye dagslys, alle kontorplasser har utsikt, enten til gate eller til loftshagen eller atriet med massivt overlys. Terrasser i fjerde etasje har sedumtak (lofthagen) eller rullestein som dekker.

 

ADKOMST

Utvendig:

Bygget henvender seg mot sjøen, sjøen som alltid har vært viktig for Sandnes og Rogaland. Etter mange år har havna blitt åpnet opp og gis tilbake til Sandnes sine innbyggere. Hovedinngangen er fra sør, med gjennomgang gjennom bygget til en sekundærinngang mot nord. Hovedsykkelparkeringen er mot sør, ved hovedinngangen.

 

Innvendig:

Den midtre sonen i bygget er offentlig, med resepsjon, informasjon, eventuelle utstillinger, servicekontor og byggesak over disk. Kantina gir muligheter for cafédrift retta mot byens innbyggere, eventuelt kombinert med cateringvirksomhet ikke minst ved arrangement. Byens organisasjoner kan benytte seg av, leie lokaler for kurs, konserter, workshops osv. Alle etasjer har egne garderober med mulighet for dusj og skifte fra treningstøy.

 

MATERIALITET

Bygget består av mye glassfasader. Tanken er at glassene skal ha doble felt, slik at bygget har en ”ytre hud”.

 

Bygget skal ha et moderne uttrykk og har perforerte plater utenpå glass. De perforerte platene virker som en værhud som stanser vinden og gir mindre påkjenning av kalde vinder. Solavskjerming vil være naturlig å ta på innsida av metallplatene. Noen av hakkene i bygget tilpasses trær som ”sansehager”.

 

KONSTRUKTIVE LØSNINGER:

I grove trekk har vi tre aksenett;

  • Ett som følger bygget yttervegger mot vest.
  • Ett som følger atriets lengderetning.
  • Og ett som følger byggets yttervegg mot øst.

Hver av disse har søylerader med 7200 mm mellom. Aksene oppleves rasjonelle med toalett- og trappekjerner plassert mellom. Kjernene tenkes bærende. Det tenkes stål/ hulldekke eller betongkonstruksjon.